Javni natječaj za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 4. Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/13), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/14 i 01/18) te Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (KLASA: 022-05/18-01/78, URBROJ: 238/10-02-01/3-18-4, od 13. studenoga 2018. godine) Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

ZA ZAKUP NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA IVANIĆ-GRADA

I.

Predmet ovog Javnog natječaja je zakup sljedećih nekretnina:

k.o. Caginec

Red.br.

k.č.br.

kultura

površina

(m²)

početna zakupnina

1.

2676

igralište u selu (u naravi oranica)

22520

817,47 kn

2.

2681

igralište u selu (u naravi oranica)

24155

876,82 kn

k.o. Dubrovčak

Red.br.

k.č.br.

kultura

površina

(m²)

početna zakupnina

1.

177

oranica

17491

584,19 kn

k.o. Šumećani

Red.br.

k.č.br.

kultura

površina

(m²)

početna zakupnina

1.

736

oranica

3547

128,75 kn

2.

751

oranica

6957

252,53 kn

 Početni iznos zakupnine za nekretnine iz točke I. ovog Javnog natječaja utvrđen je prema površini i kulturi katastarske čestice te jediničnoj zakupnini u kunama prikazanoj po županijama, katastarskim općinama i katastarskim kulturama, sukladno Uredbi o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture (Narodne novine, broj 89/2018).

II. 

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske te pravne osobe i obrtnici registrirani u Republici Hrvatskoj.

III.

Rok za predaju ponuda iznosi 8 dana od dana objave natječaja na službenoj Internet stranici Grada Ivanić-Grada, oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada te na lokalnoj radio stanici.

IV.

Ponuda na javni natječaj mora sadržavati sljedeće podatke:
1. ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja te OIB fizičke odnosno pravne osobe,
2. oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda,
3. visinu ponuđene zakupnine, a koja ne može biti manja od početne zakupnine utvrđene ovim natječajem,
4. osnovne podatke o namjeri korištenja nekretnine,
5. potpis ponuditelja (a za pravnu osobu i obrtnika i pečat).
 
Obrazac ponude dostupan je na službenoj Internet stranici Grada Ivanić-Grada i u prostorijama gradske uprave Grada Ivanić-Grada.

V.

Uz ponudu se kao dokaz o sposobnosti natjecatelja obvezno prilaže:

1. dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu,

2. za pravne osobe izvod iz sudskog registra, ne stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice mjesno nadležnog ureda državne uprave u županiji odnosno ureda Grada Zagreba,

3. potvrda Grada Ivanić-Grada da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu,

4. potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja,

5. izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog Javnog natječaja.

VI.

Zemljište se daje u zakup na rok od 3 godine od dana sklapanja ugovora o zakupu.

VII.

Ponude će se otvarati na zatvorenoj sjednici Povjerenstva za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Ivanić-Grada.

VIII. 

Prednost na natječaju imaju natjecatelji koji ponude veći iznos zakupnine u odnosu na početnu zakupninu utvrđenu u točki I. ovog Javnog natječaja. Ponude natjecatelja ispod utvrđene početne zakupnine neće se razmatrati.

IX. 

Najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku od 8 dana od dana poziva zakupodavca sklopiti ugovor o zakupu.

X.

Zakupnik se uvodi u posjed u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu. O uvođenju u posjed se sastavlja zapisnik.

XI. 

Zakupnina za zakup se plaća godišnje. Zakupnik je dužan platiti zakupninu za prvu godinu zakupa u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do kraja godine, a za svaku sljedeću godinu do 30. lipnja tekuće godine.

XII.

Ponude za natječaj dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, u zatvorenoj omotnici s napomenom: „NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ“.

XIII.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup nekretnine.

XIV.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada pridržava pravo poništiti ovaj Javni natječaj bez posebnog obrazloženja kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

XV. 

Smatra se da je ponuditelj podnošenjem ponude za zakup nekretnine na ovom Javnom natječaju, koja sadrži njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu Gradu Ivanić-Gradu za prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenim stranicama i u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

XVI.

Ovaj Javni natječaj objavljuje se na službenoj Internet stranici Grada Ivanić-Grada, oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada i lokalnoj radio stanici.

                                                                                            GRADONAČELNIK:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

 

Dokumente natječaja preuzmite na www.ivanic-grad.hr

zlatni miš

"Zlatni miš"

Na 11. Danima elektroničkih medija, Obiteljski radio Ivanić je primio nagradu „ZLATNI MIŠ“ za najbolju Internet stranicu.

Ocjenjivački žiri na čelu s dr. sc. Zdravkom Kedžom dodijelio je nagradu za platformu na kojoj na jednom mjestu slušatelji imaju mogućnost pratiti program putem online streama, preslušati emisije emitirane u radijskom programu na 99,4 MHz, te pročitati izbor iz lokalnih vijesti Otoka Ivanića.

Kontakt info

OBITELJSKI RADIO IVANIĆ

Park Stjepana Posezija 6
10 310 IVANIĆ- GRAD

Centrala: 01 28 81 656
Fax:  01 28 81 655
Studio:  01 28 81 657, 01 2882 984

E-pošta: oriivg@inet.hr - oriivg@net.hr

Volim Ivanić
Ivanić Grad
Općina Križ
Općina Kloštar Ivanić