RADOVI KOMUNALNOG CENTRA IVANIĆ-GRAD

Komunalni centar Ivanić-Grad zadužen je za realizaciju mnogih radova na području našega grada. Svakako bismo trebali primijetiti uređenu opremu dječjih igrališta, zasađeni drvored u Ulici ruža ili ukrašeni betonski podest za cvijeće u Opatincu i kraj pruge koji u tmurne jesenske dane unosi vedrinu u grad. Upravo zato donosimo pregled nekih najznačajnijih, od mnoštva svakodnevnih radova, koje je Komunalni centar obavio u mjesnim odborima na zahtjev Vijeća mjesnih odbora (VMO) ili Grada u proteklih nekoliko mjeseci.

Radovi KCI po mjesnim odborima

Komunalni centar je prema prioritetima proširio mrežu javne rasvjete i obnovio horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju, a u većini mjesta prema planu uredio dječja igrališta koja su prethodnih godina bila zanemarivana.

MO Centar

Uređena je zelena površina u Ulici slobode (uklonjen deponirani biljni otpad i dr.) i uvedena vertikalna signalizacija. Oko zgrade HZZO-a posađeno je ukrasno bilje i drveće. Popravljena je vodovodna cijev i ispumpana septička jama za objekt Turističke zajednice. U Parku hrvatskih branitelja je prema Projektu uređenja parka obnovljeno raslinje, prethodno uklonjeno zbog lošeg stanja, a u Ulici ruža, Ljudevita Gaja, Trgu Vladimira Nazora i Omladinskoj ulici zasađeni su drvoredi. U Domu hrvatskih branitelja sanirane su odvodne cijevi u sanitarnom čvoru. Ugrađena je javna rasvjeta u sklopu trga u Moslavačkoj ulici uz zgradu INA-e. Radilo se na održavanju objekata Gradske vijećnice i muzeja. Na objektu Zelenjak propravljena je struja i uređen dio travnatog terena. U Omladinskoj ulici kod zgrade Vatrogasne postrojbe na zelenoj površini izrađen je motiv vatrogasne postrojbe, a u Vukovarskoj ulici, na inicijativu stanara, uređen plato s motivom vukovarske golubice. Očišćena je Kundekova kuća i uređen prostor Centra za posjetitelje na tržnici Maznica, te zamijenjena dotrajala urbana oprema i ograda oko dječjeg igrališta u Basaričekovoj ulici. Dio Krešimirove ulice je prema projektu promijenjen u jednosmjernu i označena nova parkirna mjesta.

MO Deanovec

Park je prokrčen nakon nevremena koje je oštetilo drveće, pa je posađen veći broj sadnica drveća i cvijeća. Iz sredstava mjesnog odbora i uz sufinanciranje Grada izmijenjena je stolarija u Društvenom domu, dakle realiziran je prioritet VMO za ovu godinu, a u planu su obnova i popravak sprava na dječjem igralištu. U Deanovečkom brdu sanirane su tucaničke ceste.

MO Donja Poljana

Obnovljene su i popravljene sprave na dječjem igralištu i izrađen pješčanik. U Ulici Ive Rastića napravljeno je novo košarkaško igralište. U Vučakovečkoj ulici prema izlazu na Industrijsku cestu postavljena je vertikalna prometna signalizacija. U Senčićevoj i Svetličićevoj ulici sanirane su tucaničke ceste.

Donja Poljana: obnovljeno dječje igralište
Donja Poljana: Postavljen koš uz asfaltno igralište

MO Breška Greda

Uređene su javne zelene površine, a u Zelini Breškoj montirana je kućica na autobusnom stajalištu. Izvršeno je ispumpavanje septičke jame Društvenog doma te čišćenje odbačenog otpada kod nadvožnjaka prema Opatincu. Ponavljamo apel predsjednice VMO na građane da čuvaju svoj okoliš i odlažu otpad na predviđena mjesta. Iz sredstava mjesnog odbora Grad je omogućio zamjenu pokrovnog lima na nadstrešnici uz Društveni dom, te supostavljene tribine na igralište.

MO Caginec

Na zgradi «Mirni krovovi» do kraja je promijenjeno krovište. Na prilazu prema nogometnom igralištu ugrađene su betonske cijevi. Na Društvenom domu lim oko dimnjaka je popravljen, a dio zida kod zadnjeg prozora na novouređenoj prostoriji doma izoliran. U Ulici braće Kalčić profilirani su odvodni jarci.

MO Dubrovčak Lijevi

Iz sredstava mjesnog odbora, uz sufinanciranje Grada, izgrađena je sjenica uz dječje igralište, koje je redovno održavano. U objektu stare škole servisirana je plinska peć, a na Društvenom domu popravljene elektroinstalacije. U Savskoj ulici i Topolju montirane su kućice na autobusnom stajalištu.

Dubrovčak Lijevi: montirana kućica na autobusnom stajalištu

MO Gornja Poljana

U Dubrovačkoj ulici obnovljene su i popravljene sprave na dječjem igralištu, montirana klupa za sjedenje i košarkaška ploča, te ocrtano parkiralište kod zgrada. U Omladinskoj ulici uklonjene su arhitektonske barijere, odnosno upušteni rubnjaci nogostupa za osobe s teškoćama u kretanju, što je bio prioritet VMO za ovu godinu. Obnovljen je most u Omladinskoj ulici.

Gornja Poljana: obnovljeno dječje igralište

MO Graberje Ivanićko

Uklonjeno je sedam stupova javne rasvjete uz parkiralište kraj Društvenog doma, nakon čega je ta površina preuređena. Naime, na zahtjev VMO Komunalni centar je srušio stari drvored zbog dotrajalosti i bolje preglednosti područja. U Društvenom domu prekontrolirane su i popravljene elektroinstalacije. Ugrađena je slivna rešetka u Poljskoj ulici, u Ulici Deanovečko brdo postavljena je vertikalna signalizacija, a ispred osnovne škole izgrađen je betonski plato s klupama za učionicu na otvorenom.
 
Graberje Ivanićko: škola na otvorenom

MO Jalševec Breški

Komunalni centar izgradio je betonske glave na krajevima mosta preko kanala, sanirao građevinski i zemljani materijal, te pokosio bankine županijske ceste.

MO Lonja

Na dijelu Naftaške ulice osigurana je protočnost kanala kroz izgrađeni cijevni propust, u Ulici Stjepana Gregorka profilirani su odvodni jarci u duljini 200m i na kritičnim mjestima izravnane bankine kako bi oborinska voda s kolnika nesmetano otjecala, a uz to je sanirana rupa u bankini kod kapelice. Iza Društvenog doma izgrađena je dugo očekivana nadstrešnica, a na dijelu krovišta doma zamijenjene salonitne ploče novim pokrovnim limom. Na dječjem igralištu popravljene su i obnovljene sprave.

Lonja: nadstrešnica i fasada iza Doma
Lonja: obnovljeno igralište

MO Opatinec

Okoliš Društvenog doma u Opatincu je preuređen. Na asfaltno igralište montirana je košarkaška ploča, ocrtano je i uz njega navezena zemlja. Na dječjem igralištu obnovljene su i popravljene sprave, a kraj igrališta je 16 novih sadnica lipe koje su mještani sami posadili. Stepenice ulaza Društvenog doma su popločene, a kraj njega postavljene betonske kocke.

Opatinec: uređeno igralište novim spravama i sadnicama
Opatinec: uređen ulaz Doma

MO Posavski Bregi

U Ulici Katanci izgrađene su betonske glave na mostu, u Zaklepici profiliran odvodni jarak, kao i u Ulici Gorenci, koja je očišćena od odbačenog otpada. Preko puta kafića kraj nadvožnjaka sanirana je tucanička cesta, a u Ulici Setinje osigurana protočnost kroz cijevni propust. Na Društvenom domu popravljeni su sirena za uzbunjivanje i bojler, ispumpana septička jama i zamijenjena brava na prostoriji Udruge branitelja. Na zgradi DVD-a promijenjena je jedna strana krova. Na dječjem igralištu su popravljene i obnovljene sprave. Na mjesnom groblju produljena je pješačka staza.

Posavski Bregi: produžena staza groblja
Posavski Bregi: betonirana glava mosta u Katancima
Posavski Bregi: obnovljene sprave na igralištu i svjetlo u sjenici

MO Prečno

Profilirani su odvodni jarci u odvojku ulice Prečno. Pripremljen je teren za preseljenje dječjeg igrališta i na poljski put navezen kamen tucanik s deponije uz kapelicu.

MO Prerovec

Na ulazu u selo montirana je LED lampa prema zahtjevu VMO, oko Društvenog doma popravljena ograda i uređen drvored, odnosno podrezane niže grane crnogorice i profilirani odvodni jarci kroz cijelo naselje.

Prerovec: uređenje drvoreda i profilirani jarci
Prerovec: popravljena ograda oko Društvenog doma

MO Šarampov Donji

U Žutičkoj ulici je prema zahtjevu stanara postavljena lampa na stup javne rasvjete, skinute su bankine za protok oborina, uklonjen deponirani građevinski materijal i poravnat teren igrališta. Mreža javne rasvjete proširena je do nogometnog igrališta i na samo igralište, uz koje su postavljene tribina i ograda. Poljski put kraj igrališta uređen je u duljini 100 m, a uz pojas puta napravljen parking u duljini 50 m. U Majdekovoj ulici navezen je kamen oko uređenog vatrogasnog spremišta uz Društveni dom.

MO Šarampov Gornji

Na dijelu Etanske ceste uređena je bankina, a na ulazu u Garjevićku ulicu saniran most. U Naftaplinskoj i Dalmatinskoj ulici nasipane su bankine, a u Šarampovskoj, Garićgradskoj i Kolodvorskoj ulici postavljena vertikalna signalizacija. Grad je dao asfaltirati spoj Kloštranske i Ulice Žeravinec. Sanirani su nogostup, kolnik i rubnjak u Predavčevoj ulici.
U Garićgradskoj ulici napravljeno je novo dječje igralište. Pokraj škole uređena je nova šetnica i park za pse, a na asfaltnom igralištu kod sportske dvorane postavljena rasvjeta. Preko puta Dječjeg vrtića je u parku uz stambenu zgradu posađeno drveće prema obavijesti predstavnika stanara. U Domu A. Vulinca popravljeni su vodokotlić i slavina u ženskom wc-u, pisoar u muškom, slavina u kuhinji, zamjenjene žarulje, popravljeni klima uređaji, prekidač za struju te utičnica kod vrata sale za sastanke.
 
Šarampov Gornji: park za pse
Šarampov Gornji: nova šetnica kod škole

MO Trebovec

Komunalni centar obnovio je sprave na dječjem igralištu, popravio nogometne golove i detaljno uredio zelenu površinu za vatrogasni kup DVD-a Trebovec.
Proširena je mreža javne rasvjete prema zahtjevu VMO, profilirani odvodni jarci i skinuti povišeni dijelovi bankina u svrhu neometanog otjecanja vode s prometnica. Ispred mljekare uređena je zelena površina, obnovljena i popravljena urbana oprema (klupe, koševi) te posađene sadnice japanske vrbe i kuglastog javora.

Trebovec: uređena zelena površina ispred mljekare (klupice, japanske vrbe i kuglasti javor)
Trebovec: obnovljeno dječje igralište

MO Šumećani

U Društvenom domu je popravljena plinska peć, a u poslovnom prostoru unutar njega sanirana odvodnja. U Vučinićevoj ulici su betonirani i profilirani odvodni jarci, u Slatinskoj ulici ugrađene betonske cijevi na dijelu ulice i saniran put. Iz sredstava mjesnog odbora popravljen je krov, postavljeni novi oluci i stepenice.

Od vanjskog i unutarnjeg uređenja, do posipavanja soli po prometnicama  

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. je tijekom jeseni prema nalogu Grada odradio niz poslova na uređenju objekta SP Zelenjak: uklonjen je kvar na elektronici na kuglačkom semaforu i upravljačkom uređaju, popravljena su i obnovljena zaletišta na kuglani, sanirane i uređene svlačionice i kupaonice.

Sanirane su tucaničke ceste u Poljani zona C, odvojak u Deanovečkom brdu, Brdska ulica u Graberskom brdu, Mirni kutić u Cagincu, Vučinićeva ulica u Šumećanima, Ulica Milke Trnine, podest-parking iza Kundekove kuće i dio tucaničke ceste u Starom gradu. Na zahtjev je proširen kolni prilaz kući u Savskoj ulici i izgrađen slivnik oborinskih voda. Profilirano je 280 m odvodnog kanala u Dugoselskoj ulici u Posavskim bregima i preko njega napravljeno 7 mostova. U Zagrebačkoj ulici u Cagincu je saniran propust i osigurana protočnost u odvodnom kanalu uz prometnicu. U Jalševečkoj ulici je KCI pristupio navažanju i ravnanju rupa uz cestu od Učeničkog doma do Obrtničke ulici u Opatincu, i sav navezeni kamen je i „nabijen“ vibropločom. Započeti su radovi na profiliranju 50 m odvodnog kanala u Kosničarskoj ulici, te je započeto profiliranje 150 m odvodnog kanala u Žutičkoj ulici. U Žutičkoj ulici postavljena su 4 stupa s rasvjetnim tijelima kako bi se povećala vidljivost na oštrom zavoju.

U Dubrovčaku Lijevom je napravljen podest za stanicu autobusa za školsku djecu i postavljena nadstrešnica koju su djelatnici Komunalnog Centra d.o.o. sami izgradili.
Prethodno su kućice na autobusnim stajalištima postavljene na lokacijama u Topolju, Dubrovčaku lijevom i Breškoj Zelini.

Uklonjena su suha i bolesna stabla u Ulici Eduarda Babića, Vukovarskoj ulici, Školskoj ulici, Ulici Ruža, Ulici Ljudevita Gaja i na ulazu u Deanovečko Brdo. Na mjestima na kojima su uklonjena stabla, u proljeće će biti posađene nove sadnice. Uklonjeni grmovi u Ulici slobode koji su zaklanjali pogled na pješački prijelaz. Prebojana je trafostanica i očišćena fontana u Moslavačkoj ulici, a u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom ispran prolaz i klupe od izmeta sova koje borave na brezi iznad prolaza.

Krajem studenog je KCI dva tjedna radio na ukrašavanju Grada postavljajući dekorativnu rasvjetu i ostale dekoracije. Početkom prosinca je izrađeno postolje za bor, posječen i dovezen, te postavljen bor na Trgu Vladimira Nazora. U okviru priprema za Božićni sajam napravljena je i postavljena kućica Djeda Božićnjaka na novouređenom dijelu trga V. Nazora, preseljene drvene kućice na primjereniju lokaciju i postavljeni štandovi za izlagače.

S obzirom na povoljne vremenske uvjete, sredinom prosinca je započelo održavanje javne rasvjete prema prijavama građana. Također će se postaviti nova rasvjetna tijela u Dubrovčaku i Poljani zoni C.

U okviru zaduženja za obavljanje zimske službe radnici KCI su u skladu s vremenskim uvjetima tijekom prosinca posipavali industrijskom soli raskrižja, mostove i nogostupe, a po potrebi pozivali ugovorenog izvođača da isto učini na kolnicima.


zlatni miš

"Zlatni miš"

Na 11. Danima elektroničkih medija, Obiteljski radio Ivanić je primio nagradu „ZLATNI MIŠ“ za najbolju Internet stranicu.

Ocjenjivački žiri na čelu s dr. sc. Zdravkom Kedžom dodijelio je nagradu za platformu na kojoj na jednom mjestu slušatelji imaju mogućnost pratiti program putem online streama, preslušati emisije emitirane u radijskom programu na 99,4 MHz, te pročitati izbor iz lokalnih vijesti Otoka Ivanića.

Kontakt info

OBITELJSKI RADIO IVANIĆ

Park Stjepana Posezija 6
10 310 IVANIĆ- GRAD

Centrala: 01 28 81 656
Fax:  01 28 81 655
Studio:  01 28 81 657, 01 2882 984

E-pošta: oriivg@inet.hr - oriivg@net.hr

Volim Ivanić
Ivanić Grad
Općina Križ
Općina Kloštar Ivanić